Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Тадбиркорлик фаолиятида манфаaтдорлик ва аффилланганлик категориялари: ҳуқуқий таҳлил


Акциядорлик жамияти акцияларини сотиб олишни ҳуқуқий тартибга солиш


Давлат органлари томонидан бозордаги рақобатни чеклашни бартараф қилишнинг ҳуқуқий масалалари


Хавфли ишлаб чиқариш объектларини эксплуатация қилиш бўйича тадбиркорлик муносабатларини шартномавий тартибга солиш


Электрон тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Корпоратив бошқарув органлари қарорининг ҳақиқий эмас деб топиш оқибатларининг ҳуқуқий масалалари


Хорижий валюталарни айрибошлаш хизматларини кўрсатувчи тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Давлат эҳтиёжлари учун дори воситаларини харид қилишни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Бизнес соҳасидаги вакиллик: қонунчиликни тартибга солиш ва ҳуқуқни ҳимоя қилиш масалалари


Тадбиркорлик фаолиятида субсидиар жавобгарликни ҳуқуқий тартибга солиш


Қимматли қоғозлар депозитарийси фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Акция-қимматли қоғоз сифатида: миллий ва хорижий мамлакатлар қонунчилиги таҳлили


Сукук – исломий қимматли қоғоз: миллий қонунчилик имкониятлари


Инвестиция маслаҳатчилари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни ошкор қилишни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Қимматли қоғозлар бозорида трансфер-агент фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Облигация-қимматли қоғоз сифатида: миллий ва хорижий мамлакатлар қонунчилиги таҳлили


Қимматли қоғозлар бозорида инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари


Қимматли қоғозлар бозорида молиявий фирибгарликлар ва улардан инвесторларни ҳимоя қилиш усуллари


Тижорат банкларининг инвестициявий муносабатлардаги иштирокини ҳуқуқий таъминлаш масалалари


Ўзбекистон Республикасининг инвестициявий жозибадорлигини ҳуқуқий таъминлаш


Инновацион инвестицияларни жалб этишни ҳуқуқий таъминлаш масалалари


Инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни такомиллаштириш масалалари


Хорижий инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда адлия органларининг самарадорлигини ҳуқуқий баҳолаш


Инвестиция компанияси – инвестициявий муносабатларнинг асосий субъекти сифатида


Ижтимоий инвестицияларни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Инвестиция активларини бошқаришни ҳуқуқий таъминлаш масалалари


Шартномавий инвестиция фондлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Тижорат сири бўлган маълумотларни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Хусусий тиббиёт фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари


Тадбиркорлик фаолиятида мувофиқликни баҳолаш - давлатнинг ҳуқуқий тартибга солиш шакли сифатида


Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришда лизинг хизматларининг аҳамияти


Суғурта компанияларининг ҳуқуқий мақоми ва уларни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Қимматли қоғозлар бозори субъекти сифатида инвестиция фондларининг ҳуқуқий мақоми


Тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан электрон шартномалар тузиш ва бекор қилишнинг ўзига хос хусусиятлари


Тадбиркорлик фаолияти субъектлари нотижорат бирлашмаларининг ҳуқуқий мақоми ва уларнинг тадбиркорликни ривожлантиришдаги ўрни


Махсус иқтисодий зоналарда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари


Тадбиркорлик фаолияти субъектларининг реклама фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос жиҳатлари


Тадбиркорлик фаолиятида таввакалчиликдан суғурталашни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


ОАВ соҳасида тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари


Ривожланаётган мамлакатларда табиий монополияларни тартибга солиш тажрибаси: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Рақобатга таъсир кўрсатувчи давлат томонидан хўжалик юритувчи субъектларга имтиёзлар, кўмак ва преференциялар беришни тартибга солиш муаммолари


Рақобат қонунчилигида табиий монополия соҳаларини аниқлаш мезонларининг хуқуқий таҳлили


Ўзбекистон Республикасида енгил автомобил саноатини монополияга қарши тартибга солишнинг ҳуқуқий муаммолари


Ташқи инвестицияни жалб қилиш амалиётининг нотўғри қўлланиши оқибатида миллий бозордаги рақобат муҳитига салбий таъсири


Автомобил йўлларини қуришда давлат-хусусий шериклигини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Интернет тармоғида тадбиркорлик фаолиятининг ҳуқуқий асослари ва унинг ўзига хос хусусиятлари


Хўжалик жамиятларида улушнинг ўтказилишини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Нотижорат корпорацияларда корпоратив ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари


Самарали корпоратив бошқарувни ташкил этишда корпоратив шартномаларнинг аҳамияти


Хўжалик жамиятларида жамият устав капиталини кўпайтиришнинг ўзига хос хусусиятлари


Корпорация фойдасинининг тақсимланишида ва тугатилишида унинг иштирокчиларининг мулкий ҳуқуқларини таъминлаш масалалари


Европа Иттифоқи ва миллий ҳуқуқ тизимида корпоратив маслаҳатчининг ҳуқуқий мақоми


Асосий ва шўъба жамият ўртасидаги корпоратив муносабатларни такомиллаштириш масалалари


Хўжалик жамиятларида иштирокчиларнинг (акциядорлар)нинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказишни ҳуқуқий тартибга солиш


Акциядорлар умумий йиғилиши қарорларининг ҳуқуқий мақоми


Акциядорлик жамиятларини қайта ташкил этишни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Акциядорлик жамиятининг устав фондини (устав капиталини) кўпайтиришни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Акциядорлик жамиятида дивиденд тўлашни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш масалалари


Акциядорлик жамиятининг йирик пакет акцияларини сотиб олишда акциядорларнинг манфаатлари тўқнашуви


Корпорация бошқарув органлари қарорларининг устидан шикоят қилишнинг ҳуқуқий масалалари


Хўжалик юритувчи субъектларининг картель келишувлари (ёки мувофиқлаштирилган ҳаракатлари)ни аниқлаш ва исбот қилиш муаммолари


Савдоларни ташкил этиш ва ўтказиш тартибига қўйиладиган монополияга қарши талаблар ва уларни бузиш оқибатлари


Бозорда ортиқча иқтисодий концентрация кучайишини олдини олишнинг замонавий механизмалари: қиёсий таҳлил


Рақамли бозорда ҳўжалик юритувчи субъектнинг устун мавқеини суиистеъмол қилишини тартибга солишнинг ўзига хос ҳусуссиятлари


Давлат ҳокимияти органлари томонидан бозордаги рақобатни чеклашни олдини олиш ва аниқлаш бўйича миллий ва хорижий амалиётнинг ҳуқуқий-қиёсий таҳлили


Рақобат ҳуқуқида ҳўжалик юритувчи субъектларнинг шартнома эркинлигининг чекланиши


Ислом ҳуқуқида бозордаги рақобатни тартибга солиш ва таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари


Рақобат ҳуқуқида давлат монополиясининг ҳуқуқий мақоми: қиёсий таҳлил


Рақобат қонунчилигининг интеллектуал мулк объектларини ҳимоя қилишдаги аҳамияти ва роли


Ўзбекистон Республикасида айрим табиий монополия соҳаларини табиий монополия категориясидан чиқариш ва рақобатни шакллантиришнинг ҳуқуқий масалалари


Рақамли бозорларда соғлом рақобатни таъминлашнинг ҳуқуқий муаммолари


Шахслар гуруҳи: ташкил этиш мезонлари, турлари ва ташкил этишнинг оқибатлари


Пандемия шароитида картел келишувларини фош этиш муаммолари


Юридик шахслардаги манфаатлар тўқнашуви


Туризм хизматлари соҳасидаги тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш


Хорижий инвесторларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари кафолатларини амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмлари


Рақамли тиббиётни ҳуқуқий тартибга солиш


Акцияларни (улушларни) сотиб олишда имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш


Юридик шахсларнинг иқтисодий қарамлик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш


Ўзбекистонда ўрта бизнеснинг ҳуқуқий масалалари


Ўзбекистон Республикасида қарз қимматли қоғозларнинг тартибга солиниши


Инвестиция воситачиси фаолиятининг ҳуқуқий табиати ва унинг ривожланиш истиқболлари


Форекс-дилернинг ҳуқуқий мақоми: қиёсий таҳлил


Токенлар ҳуқуқий мақоми ва уларнинг Ўзбекистон Республикасида ривожланиш истиқболлари


Aкциядорлик жамияти томонидан акциялар ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштиришнинг ҳуқуқий масалалари


Масъулияти чекланган жамиятларда устав капиталини шакллантиришнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Тижорат сирининг электрон тижоратда ҳуқуқий режими


Электрон тижоратда интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий тизими


Ўзини ўзи банд қилган шахсларнинг электрон тижорат субъекти сифатидаги мақоми: миллий ва хорижий тажриба


Электрон тижоратда электрон рақамли имзодан фойдаланишни ҳуқуқий таъминлаш


Имжтимоий тадбиркорликни ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусуссиятлари


Ислом инвестиция компаниялари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари. "Iman invest" МЧЖ мисолида


Yashirin reklamani huquqiy tartibga solish


Yashirin reklamani huquqiy tartibga solish


Рақамли ҳуқуқлар, блокчейн-лойиҳалар ва краудфандинг билан боғлиқ масалаларнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Правовая природа "больших данных" (Big Data)

Magistr uchun mavzular


Қимматли қоғозлар бозорини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш масалалари: АҚШ ва Ўзбекистон қонунчилиги қиёсий таҳлили


Ислом инвестиция фондлари: миллий қонунчилик ва хорижий тажриба


Инвестициялаш хизматларини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Қимматли қоғозлар бозорида листингни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Инвестициявий муносабатларда таваккалчилик хавф-хатарини камайтиришнинг ҳуқуқий воситаларини такомиллаштириш


Инвестиция фаолиятининг асосий принципларини амалиётда қўллаш муаммолари


Суд бошқарувчилари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Тадбиркорлик субъектлари тўловга қобилиятсизлигини ҳал қилишнинг ҳуқуқий масалалари


Банкротлик муносабатларида битимларни ҳақиқий эмас деб топишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


Банкротлик тўғрисидаги ишларда суд органлари фаолиятини такомиллаштириш


Банкротлик таомиллари даврида тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Пандемия шароитида тадбиркорликни ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари


Хўжалик жамияти иштирокчилари томонидан корпоратив ҳуқуқларнинг суиистеъмол қилиниши масалалари


Хўжалик жамиятлари иштирокчиларинг ҳуқуқларини амалга ошириш ва ҳимоя қилиш


Тижоратчи ташкилотларни қайта ташкил этишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш


Қурувчининг тўловга қобилиятсизлиги (банкротлиги)ни ҳуқуқий тартибга солиш


Жисмоний шахс банкротлигини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик субъектлари томонидан домен номларидан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Электрон тижоратда истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштириш масалалари


Усовершенствование правовых механизмов реорганизации общества с ограниченной ответственностью


Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш масалалари


Тадбиркорлик фаолиятига асоссиз аралашувлардан ҳимоя қилишнинг назарий ҳуқуқий муаммолари


Исломий молиялаштириш тамойиллари асосидаги суғурта ва лизинг фаолиятини Ўзбекистонда жорий этиш истиқболлари


Тадбиркорлик шартномаларида инсофлилик тамойили: миллий қонунчилик ва суд амалиёти


Пай фондлари фаолиятини хуқуқий асосларини такомиллаштириш: Ўзбекистон ва хорижий давлатлар тажрибаси


Корпорациялар ижтимоий масъулиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Корпорацияларда иштирокчилар ва инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ахборотни ошкор қилиш ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш


Шўъба жамиятнинг мажбуриятлари бўйича асосий жамиятнинг жавобгарлигини вужудга келиш асосларининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили: Германия ва Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили


Корпоратив бошқарувни рақамлаштиришнинг ҳуқуқий масалалари


Корпорациялар бошқарув органларининг фидуциар мажбуриятлари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Корпорацияларнинг ташкилий-ҳуқуқий шакллари: Европа Иттифоқи ва миллий ҳуқуқ қиёсий таҳлили


Хўжалик жамиятларида яккабошчилик асосидаги ижро этувчи орган (директор)нинг жамият олдидаги жавобгарлигини такомиллаштириш масалалари


Корпоратив ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари томонидан ҳуқуқни суиистеъмол қилиниши масалалари


Корпоратив муносабатларни шартномавий тартибга солиш масалалари


Давлат бошқарув органлари томонидан айрим ҳўжалик юритувчи субъектларга бозорда рақобатни чеклайдиган имтиёзлар ва преференцияларни беришни тартибга солиш муаммолари


Рақамли бозорда устун (монопол) мавқени суиистеъмол қилиш муаммолари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Рақамли бозорларда картель келишувларини (тил бириктиришларини) аниқлаш ва исботлаш муаммолари


Рақобатга қарши ҳаракатларни фош этиш самарадорлигини оширишда антимонопол органларга тегишли ваколатларни бериш муаммолари


Бозорда картель келишувлари билан мувофиқлаштирилган (келишиб олинган) ҳаракатларни фарқлаш ва аниқлашнинг ҳуқуқий муаммолари


Иқтисодий концентрацияни тартибга солишнинг замонавий усуллари: миллий ва хорижий тажриба қиёсий таҳлили


Давлат харидларида рақобатга зид ҳатти ҳаракатларни аниқлаш муаммолари


Бозорда рақобатга зид юқори музокара устунлигини суиистеъмол қилишни тартибга солишнинг ҳуқуқий муаммолари


Темир йўл ташиш ва электр энергия табиий монополия соҳаларида рақобатни шакллантиришнинг ҳуқуқий муаммолари


Пандемия шароитида бозорда соғлом рақобатни таъминлашнинг ҳуқуқий муаммолари


Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва БРИКС мамлакатларида инвестиция фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш


Махсус иқтисодий зоналар резидентларининг ташқи иқтисодий фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш


Корпорацияга етказилган зарар учун жавобгарликнинг асослари, чегаралари ва шакллари


Ижтимоий корхонанинг ҳуқуқий мақомини белгилаш масалалари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Рақобат қонунчилиги доирасида интеллектуал мулк ҳуқуқи объектларига бўлган ҳуқуқлар бузилишини тартибга солишнинг ҳуқуқий масалалари


Венчур фондлари тадбиркорлик фаолиятини молиялаштириш манбаси сифатида: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Жамоавий инвестициялаш институтлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари


Электрон тижорат ва электрон тижорат хуқуқи институтининг шаклланиши ва ривожланиш тенденциялари: тарихий ва қиёсий-хуқуқий тадқиқот


Электрон тижорат хуқуқий муносабатлари субъекти-иштирокчиларининг хуқуқий мақоми


Электрон тижорат хуқуқий муносабатларининг назарий-методологик муаммолари


Электрон тижоратда битимларнинг хуқуқий табиати


Электрон тижорат соҳасида шартномаларни тузиш, ўзгартириш ва бекор қилишнинг хусусиятлари


Электрон давлат харидларини ҳуқуқий тартибга солиш: миллий ва хорижий тажриба


Биржа савдосида электрон ахборот технологияларни татбиқ этишни хуқуқий таъминлаш


Электрон тижорат соҳасида электрон ҳужжатлардан фойдаланишнинг хуқуқий режими:миллий ва хорижий тажриба


Рақамли реаллик шароитида электрон тижорат муносабатлари субъектларининг жавобгарлиги


Рақамли тижорат муомаласида электрон савдони халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш


Электрон тижорат фаолияти соҳасида қонунчиликни унификациялаш ва такомиллаштириш муаммолари: Марказий Осиё минтақавий иқтисодий ҳамкорлиги мисолида


Трансчегаравий электрон тижоратни хуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари


Электрон тижоратда истеъмолчиларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш: миллий ва хорижий тажриба


Электрон тижорат хуқуқи манбалари тизими ва уни такомиллаштириш истиқболлари


Имжтимоий тадбиркорликни ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусуссиятлари

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasi
  9
 • Абзалова Хуршида Мирзиятовна

  Jinoiy odil sudlov | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
  9
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi