Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


Фуқаролик процессуал ҳуқуқи фанини ривожлантириш: назарий, амалий ва концептуал жиҳатлари


Ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини фуқаролик судларида ҳимоя қилишнинг долзарб масалалари.


Хизмат турар жойлари билан боғлиқ низоларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари.


Фуқаролик суд ишларини юритишда чет давлат субъектларининг иштироки хусусиятлари.


Судга мурожаат қилиш шакли: протест ва шикоят.


Фуқаролик ишлари бўйича экспертиза ўтказишнинг процессуал тартиби: миллий ва хорижий тажриба.


Фуқаролик ишларини судда кўришда ёзма далиллардан фойдаланишнинг процессуал масалалари.


Фуқаролик процессуал ҳуқуқида ажримлар институти: назарий ва амалий масалалар.


Фуқаролик процессуал ҳуқуқида учинчи шахслар институти: назария ва амалиёт


Фуқаролик судларида жавобгар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг процессуал кафолатлари.


Фуқаролик суд ишларини юритишда суд муҳокамасининг бевоситалиги ва оғзакилиги принципи: назария ва амалиёт таҳлили.


Фуқаролик процесси босқичлари: қиёсий-ҳуқуқий ва процессуал таҳлил.


Фуқаролик ишларини судда кўришда мутахассис иштирокининг процессуал жиҳатлари.


Фуқаролик процессуал ҳуқуқида судья ва процесснинг бошқа иштирокчиларини рад қилиш институти: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Фуқаролик процессуал ҳуқуқида судья ёрдамчисининг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш.


Фуқаролик процессида суд ҳал қилув қарорларини дарҳол ижро этиш.


Фуқаролик процессида ашёвий далиллардан фойдаланишнинг ҳуқуқий тавсифи.


Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишларни юритиш.


Фуқаролик процессида суд ҳужжатларини бекор қилиш ёки ўзгартириш асослари: миллий ва хорижий тажриба.


Суд ҳужжатларини ижро этиш босқичида давлат ижрочисининг процессуал ҳуқуқий мақоми.


Фуқаролик судлов фаолиятида даъвогарнинг танлови бўйича судловга тегишлилик масалалари: назарий ва амалий таҳлил.


Фуқаролик процессида гувоҳнинг ҳуқуқий мақоми: таҳлил ва такомиллаштириш истиқболлари


Фуқаролик суд ишларини юритишда қонуний вакиллик институти: назария ва амалиёт.


Фуқаролик ишларини ҳал этишда буйруқ тартибида иш юритишнинг процессуал тартиби.


Фуқаролик ишлари бўйича даъвони таъминлаш институти: миллий ва хорижий тажриба.


Суд ҳужжатларии ижро этиш босқичида медиацияни қўллаш: миллий ва хорижий тажриба.


Фуқаролик процессида янгидан очилган ҳолатлар бўйича иш юритиш: миллий ва хорижий тажриба


Фуқаролик ишларини судда кўришда иш юритишни тугатиш институти: назарий ва амалий жиҳатлари


Фуқаролик ишлари бўйича судларда электрон одил судловни амалга оширишнинг долзарб жиҳатлари.


Жисмоний ва юридик шахсларга етказилган зарарни ундиришга оид низоларни ҳал этиш масалалари


Турар-жойдан кўчириш тўғрисидаги ишларни кўриб ҳал қилиш муаммолари


Фуқаролик ва иқтисодий суд ишларини юритиш принципларини қўллаш муаммолари.


Фуқаролик ишларини судда кўришда далилларни баҳолашнинг процессуал масалалари.


Фуқаролик ва иқтисодий процессуал ҳуқуқида анология институти: тавсифи ва таҳлили


Фуқаролик ишларини судда кўришда тарафлар тенглиги принципини қўллашнинг назарий ва амалий жиҳатлари


Фуқаролик процессида даъвони таъминлаш асосларини такомиллаштириш


Фуқаролик ва иқтисодий процессда суд топшириқлари институти


Фуқаролик судлов жараёнида ишни кўриш билан боғлиқ чиқимлар: миллий ва хорижий тажриба қиёсий таҳлили.


Фуқаролик процессуал ҳуқуқида таржимоннинг процессуал ҳуқуқий мақоми: миллий ва хорижий тажриба


Фуқаролик ишини қўзғатиш: процессуал ҳаракатлар ва процессуал ҳужжатлар


Суд процессида ишнинг ҳақиқий ҳолатини очиш принципи: фуқаролик ишлари мисолида.


Аутсорсинг шартномасидан келиб чиқадиган низоларни судда кўриш


Айрим тоифадаги юридик шахслар банкротлигининг процессуал жиҳатлари


Иқтисодий судларда корпоратив низоларни кўриб ҳал этишнинг ўзига хос жиҳатлари ва процессуал муаммолари.


Чет эллик шахслар иштирокидаги иқтисодий ишларни кўриб чиқишнинг процессуал хусусиятлари.


Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судларининг чет эллик шахслар иштирокидаги ишлар бўйича мутлақ ваколатлари: муаммо ва ечим.


Чет давлат суди томонидан айни бир шахслар ўртасидаги, предмет ва асослар бўйича низо юзасидан иқтисодий ишларни кўришнинг процессуал оқибатлари


Иқтисодий ишлар бўйича апелляция шикояти (протести) юзасидан ёзма фикр билдиришнинг процессуал хусусиятлари.


Апелляция инстанцияси суди томонидан ҳал қилув қарорининг ижросини тўхтатиб туришнинг процессуал асоси.


Биринчи инстанция ва апелляция инстанциясида иш юритишни тугатишнинг процессуал жиҳатлари (иқтисодий ишлар амалиёти).


Рақамли иқтисодиётда вужудга келадиган низоларни билан судда кўришнинг процессуал хусусиятлари


Иқтисодий процессда суд харажатлари: миллий ва хорижий тажриба.


Соддалаштирилган тартибда иш юритишнинг процессуал аҳамияти ва муаммолари


Иқтисодий судларда биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорини ўзгартириш ёки бекор қилиш асослари: амалиёт ва назария.


Апелляция инстанцияси судида ишни кўриш чегаралари (иқтисодий суд амалиёти бўйича).


Якка тартибдаги тадбиркор ва якка тартибдаги тадбиркор мақомини йўқотган жисмоний шахсни банкрот деб топишнинг процессуал жиҳатлари


Банкротлик тўғрисидаги ишларни суд муҳокамасига тайёрлашнинг ҳуқуқий масалалари


Банкротлик тўғрисидаги ишларда келишув битимини тузишнинг ўзига хос хусусиятлари


Иқтисодий ишлар бўйича кассация инстанцияси судида иш юритишнинг процессуал жиҳатлари


Кассация инстанцияси судида ишни кўриш чегаралари (иқтисодий ишлар амалиётида)


Ҳал қилув қарори ва апелляция инстанцияси судининг қарорини ўзгартириш ёки бекор қилиш асослари (иқтисодий ишлар амалиёти)


Иқтисодий ишларда суд ҳужжатининг ижро этиш усулини ва тартибини ўзгартиришнинг процессуал муаммолари: муаммо ва ечим


Банкротлик тўғрисидаги ишларда суд ҳужжатларига қўйилган талаблар ва ўзига хос хусусиятлари


Иқтисодий ишларда суд ҳужжатининг қайтарма ижроси тўғрисидаги масалани ҳал қилишнинг процессуал аҳамияти


Корпоратив ишларни кўришда медиациянинг аҳамияти ва хусусияти


Банкротлик тўғрисидаги ишларда ишда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати


Иқтисодий ишларда келишув битимини тузишнинг процессуал хусусиятлари


Юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни аниқлаш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишда аризани кўрмасдан қолдириш асослари: муаммо ва ечим


Ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни кўришда процессуал хусусиятлар: амалиёт ва назария


Соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиладиган ишларнинг турлари ва процессуал муаммолари


Иқтисодий суд ишларини юритиш принциплари


Кооператив низолар бўйича иш юритиш


Иқтисодий суднинг ажрими ва қарори: миллий ва хорижий тажриба


Иқтисодий суд ишларини юритишда тарафлар


Шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги ишларни кўришнинг ўзига хос хусусиятлари


Банкротлик тўғрисидаги ишларни қўзғатишда ҳуқуқий муаммолар: амалиёт ва назария


Битимни ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги ишларни кўриш


Мулк ҳуқуқини тан олиш ҳақидаги ишларни судда кўришнинг ўзига хос хусусиятлари


Интеллектуал фаолият объектлари ва фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг хусусий аломатларини акс эттирувчи воситалар, товарлар, ишлар ва хизматларга мулкий ҳуқуқлари бузилганлиги ҳақидаги ишларни судда кўриш


Мулкдорнинг ёки мол-мулкнинг бошқа қонуний эгасининг ҳуқуқлари эгалик қилишдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда бузилганлиги тўғрисидаги ишларни кўриш


Иқтисодий судда зарарнинг ўрнини қоплаш ҳақидаги ишларни кўришнинг процессуал жиҳатлари


Иқтисодий судда ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш тўғрисидаги ишларни кўришни процессуал жиҳатлари


Иқтисодий процессуал ҳуқуқда суд муҳокамаси


Иқтисодий процессуал ҳуқуқда биринчи инстанция суди ажримлари


Иқтисодий суд ишларини юритишда ашёвий далиллар


Иқтисодий суд ишларини юритишда вакиллик


Иқтисодий процессда яраштириш тартиб-таомилларининг ўзига хос хусусиятлари


Иқтисодий судда иш юритишни тугатиш тартиби ва асосларини такомиллаштириш


Фуқаролик процессида соддалаштирилган тартибда иш юритиш


Фуқаролик процессида қўшимча ҳал қилув қарори чиқариш


Совершенствование правового статуса помощника судьи в экономическом судопроизводстве.


РАҚАМЛИ МАЪЛУМОТЛАРНИНГ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ: моддий ва процессуал жиҳатлари

Magistr uchun mavzular


Ўзбекистонда медиацияга оид қонун ҳужжатларини такомиллаштириш истиқболлари.


Низоларни ҳал қилишнинг муқобил усуллари: миллий ва хорижий тажриба таҳлили.


Оилавий низоларни ҳал қилишда медиация тартиб-таомилларини қўллаш: назария ва амалиёт.


Медиаторнинг ҳуқуқий мақоми: миллий ва хорижий тажриба.


Медиация турлари: тавсифи ва таҳлили.


Низоларни ҳал қилишда медиация процедураси: босқичлари, усуллари ва тартиби.


Низоларни судга қадар ҳал қилишда ҳакамлик судларининг фаолияти: тавсифи, таҳлили ва такомиллаштириш йўналишлари.


Медиация жараёни иштирокчиларининг ҳуқуқий мақоми: қонунчилик таҳлили, муаммолари ва ривожлантириш истиқболлари.


Ривожланган хорижий давлатларда медиация институтидан фойдаланиш истиқболлари:тажриба ва таҳлил.


Фуқаролик судлов фаолиятида медиацияни қўллашнинг процессуал хусусиятлари: айрим фуқаролик ишлари мисолида.


Ўзбекистонда адвокатура институтига доир ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш истиқболлари.


Фуқаролик судлов фаолиятида вакиллик қилиш: асослари ва тартиби.


Айрим хорижий давлатлар қонунчилигида вакиллик институти: қиёсий таҳлил.


Фуқаролик судларида низоларни ҳал қилишда қонуний вакиллик: мақоми, асослари ва тартиби.


Шартнома бўйича вакиллик қилишнинг назарий ва амалий жиҳатлари.


Жисмоний ва юридик шахсларга судга қадар (суддан ташқари) малакали юридик ёрдам кўрсатиш тартиби: миллий ва хорижий тажриба қиёсий таҳлили.


Фуқаролик судлов фаолиятида вакилликка доир процессуал ҳужжатлар: тавсифи, таҳлили ва шакллантириш тартиби.


Фуқаролик суд ишларини юритишда тарафлар тенглигини таъминлашнинг процессуал механизмлари: тарафлар, прокурор, вакил мисолида


Фуқаролик ишларини судда кўришда адвокатнинг исботлаш жараёнидаги иштироки: процессуал ҳаракатлар ва процессуал ҳужжатлар.


Суд ҳужжатларини ижросини таъминлашда вакил (адвокат) иштироки: муаммолар таҳлили ва ечими

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
 • Gulyamov Said Saidaxrarovich

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Окюлов Оманбай XXX

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi