Mavzular

Ortga

Bakalavr uchun mavzular


“Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси” ва ёшлар ҳуқуқий маданиятини юксалтиришнинг долзарб масалалари


Жамият янгиланиши шароитида ҳуқуқий онгнинг функциялари: назария ва амалиёт масалалари


Ҳуқуқ тушунчасига замонавий легистик ёндашув: назарий-амалий масалалар


Норма ижодкорлигида юридик лингвистиканинг ўрни ва аҳамияти


Ҳуқуқни қўллаш амалиётида сунъий интеллектдан фойдаланиш: назарий-ҳуқуқий масалалар


Ўзбекистонда бозор иқтисодиётини ривожлантириш шароитида ер муносабатларини тартибга солишнинг назарий ва ҳуқуқий масалалари


Ҳуқуқни тушунишда турли ёндашувларнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари


Ҳуқуқий давлатда ҳуқуқ ва сиёсат ўзаро таъсирининг хусусиятлари


Ўзбекистонда жамият янгиланиши шароитида ҳуқуқ ва ижтимоий манфаатлар


Иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормаларнинг самарадорлиги масалалари: халқаро тажриба ва миллий амалиёт


Турли ҳуқуқ оилаларида ҳуқуқ нормаларини тизимлаштириш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Шайбонийлар давлати бошқарув ва қонунчилик тизимининг ўзига хос хусусиятлари


Ҳуқуқ доктриналарининг ҳуқуқ манбалари тизимида тутган ўрни: назарий-ҳуқуқий таҳлил


Норма ижодкорлиги фаолиятида сунъий интеллект тизимларидан фойдаланишнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари


Ҳуқуқ устуворлиги ва қонун устуворлиги масалалари: назарий-ҳуқуқий таҳлил


Юридик конструкцияларнинг аҳамияти ва турларини тадқиқ этишнинг ҳуқуқий жиҳатлари


Ҳуқуқий давлатни шакллантиришда қонунийлик тамойилининг аҳамияти


Шахс ҳуқуқий онгини шакллантиришда ҳуқуқий таълим ва ҳуқуқий тарғиботнинг ўрни


Ўзбекистон Республикаси қонунчилик тизими: назарий-ҳуқуқий жиҳатлари


Юридик техника ва юридик технологиялар: назарий-ҳуқуқий таҳлил


Фуқаролик жамияти институтлари сифатида ОАВларнинг назарий-ҳуқуқий асослари


Давлат хизматлари кўрсатишни такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий масалалари


Норматив-ҳуқуқий ҳужжат преамбуласи – ҳуқуқий категория сифатида


Ўзбекистон Республикасида фуқаролик жамияти ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари


Ўзбекистон Республиксида “Электрон ҳукумат”ни шакллантиришнинг назарий-ҳуқуқий масалалари


Норма ижодкорлиги жараёнининг институционал асосларини такомиллаштириш масалалари


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизаси: тавсифи ва амалга оширилиш механизми


Давлат ҳокимияти – ижтимоий ҳокимиятнинг бир тури сифатида: назарий-ҳуқуқий масалалар


“Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепцияси” ва ҳуқуқдаги бўшлиқ ҳамда коллизияларни бартараф этиш масалалари


“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси” ва шахс ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш масалалари


Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий сиёсати ва адлия органлари тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари


Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати: назарий-ҳуқуқий масалалар


“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва қонунчиликни такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари


Шариатда мерос ҳуқуқи масалалари


Ғофур Ғуломнинг сиёсий ва ҳуқуқий қарашлари


Шариатда инсон ҳуқуқларининг ҳимоя қилиниши


Ислом ҳуқуқида мулк ҳуқуқининг ҳимоя қилиниши


Ислом ҳуқуқида никоҳ-оила муносабатларининг тартибга солиниши


Давлатнинг ижтимоий функцияси ва инсон ҳуқуқлари


“Рақамли ҳуқуқ”ни шакллантириш шароитида ҳуқуқни қўллаш самарадорлигини ошириш масалалари


Ҳуқуқий давлат концепциясида ҳуқуқ устуворлиги тушунчасининг аҳамияти


Виртуал ҳамжамият (ижтимоий тармоқлар) ва унинг давлат ҳамда фуқаролар ҳаётига таъсирининг ҳуқуқий масалалари


Ўзбекистон Республикасида ижтимоий муносабатларга “рақамлаштириш” таъсирининг назарий ва ҳуқуқий масалалари


Давлат ҳокимияти тизимида ҳокимлик институтининг ўрни: назарий-ҳуқуқий масалалар


Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси: сиёсий-ҳуқуқий масалалар


Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий масалалари


Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти устидан парламент назоратининг назарий-ҳуқуқий асослари


Норма ижодкорлиги жараёнида “ақлли” тартибга солиш тизимини такомиллаштириш масалалари


Ўзбекистонда ёшлар орасида ҳуқуқий нигилизмни бартараф этиш муаммолари


Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида юридик техника қоидаларига риоя этилишини такомиллаштириш масалалари


Ўзбекистон Республикасида “рақамли иқтисодиёт”ни шакллантириш шароитида ҳуқуқий тартибга солишнинг долзарб масалалари


Ўзбекистонда “рақамли суверенитет”ни тартибга солиш: назарий-ҳуқуқий масалалар


Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштиришнинг назарий ва ҳуқуқий масалалари: халқаро тажриба ва миллий амалиёт


Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ тизимида ҳуқуқий имтиёз ва преференцияларнинг тутган ўрни ва аҳамияти


Замонавий давлатда ҳокимиятлар бўлиниши принципи


Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқдаги бўшлиқлар ва уларни бартараф этиш муаммолари


Янги Ўзбекистонни шакллантириш шароитида жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш масалалари


Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш: назарий-ҳуқуқий масалалар


Жамият трансформацияси шароитида қонунийликнинг кафолатлари: назария ва амалиёт масалалари


Ҳуқуқий тартибга солиш тизимида ҳуқуқни қўллаш ҳужжатларининг ўрни: назарий-ҳуқуқий масалалар


Давлат ва ҳуқуқ тушунчаларига янгича ёндашув: назарий-ҳуқуқий масалалар


Ўзбекистон Республикасида юридик амалиётни такомиллаштириш масалалари


Ўзбекистон Республикасида идоравий норма ижодкорлиги: назарий-ҳуқуқий масалалар


Либертар ёндашувга кўра ҳуқуқ ва қонуннинг нисбати хусусиятлари


Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқнинг тартибга солиш ва муҳофаза қилиш функцияларини такомиллаштириш масалалари


Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари – ҳуқуқ манбаи сифатида


Ўзбекистон Республикаси Олий судининг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи ва суд амалиётини такомиллаштириш масалалари


Мамлакатни модернизациялаш шароитида қонунлар ижросини назорат этишда адлия органларининг ролини ошириш масалалари


Ўзбекистонда парламент ислоҳотларининг назарий-ҳуқуқий масалалари


Қонун ижодкорлиги фаолиятидаги юридик атамашунослик муаммолари

Magistr uchun mavzular


Норма ижодкорлигида «ақлли тартибга солиш» модели элементларини қўллашнинг назарий-ҳуқуқий масалалари


Давлат ҳокимияти институтларининг шаффофлиги (очиқлиги):назарий-ҳуқуқий масалалар


Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий тусдаги қарорларининг ўзига хос хусусиятлари


Тўғридан-тўғри амал қилувчи қонун ҳужжатларини қабул қилишнинг самарали механизмини жорий этиш масалалари


Ўзбекистон Республикасида юридик техникани қўллашни такомиллаштириш масалалари


Қонунчилик ҳужжатларини унификациялаш ва тизимлаштиришнинг долзарб масалалари


“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси: назарий-ҳуқуқий масалалар


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизасини амалга оширишда адлия органларининг тутган ўрни


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар экспертизаси ва унинг ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришдаги ўрни ва аҳамияти


“Электрон ҳукумат” ғоясининг вужудга келиши ва уни амалга ошириш хусусиятлари: назарий-ҳуқуқий масалалар


Қонун устуворлиги ва унинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги роли: назарий-ҳуқуқий масалалар


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштиришда lex.uz – Қонунчилик маълумотлари миллий базаси ролини ошириш масалалари


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида Президент фармонларининг ўрни: назарий-ҳуқуқий масалалар


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлашда жамоатчилик иштирокининг самарадорлигини ошириш масалалари


Ҳуқуқ ижодкорлиги самарадорлигини оширишда социологик усулдан фойдаланиш масалалари


Инсон ҳуқуқлари тизимида соғлиқни сақлаш ҳуқуқи: назарий-ҳуқуқий таҳлил


Ўзбекистон Республикасида “рақамли ҳуқуқ”ни шакллантиришнинг долзарб масалалари


Соғлиқни сақлаш соҳасида ҳуқуқий тартибга солиш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


Янги Ўзбекистон ҳуқуқий тизимини такомиллаштириш масалалари


Қонунчилик ҳужжатлари ҳуқуқий мониторингини амалга оширишда инновацион ёндашувлар


Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишнинг долзарб масалалари


Ўзбекистон Республикасида учинчи ренессансни шакллантиришнинг назарий-ҳуқуқий масалалари


Президентлик институтини шакллантириш ва ривожлантиришнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари: халқаро тажриба ва миллий амалиёт


Жамият трансформацияси шароитида ҳуқуқ тизимини такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари


Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари бўйича қонунчилик кафолатлари: назарий-ҳуқуқий масалалар


Ўзбекистон Республикасида шахс ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш масалалари


Ўзбекистон Республикасида фуқаролик жамияти институтлари ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини лингвистик экспертизадан ўтказиш: назарий-ҳуқуқий масалалар


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини гендер-ҳуқуқий экспертизадан ўтказишнинг долзарб масалалари


Шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари


Ўзбекистон Республикасида инсон ва фуқароларнинг соматик ҳуқуқларини амалга ошириш ва ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий механизми


Lobbizm institutini qonunchilikka tatbiq etish muammolari va istiqbollari


Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини ҳуқуқий ва коррупцияга қарши экспертизадан ўтказишнинг долзарб масалалари


Yangi O'zbekiston sharoitida demokratik huquqiy davlat barpo etishning nazariy-huquqiy masalalari

Mening mavzuim
Eng ko'p tanlangan o'qituvchilar
 • Rahmonqulova Nilufar Hoji-Akbarovna

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Ходжаев Бахшилло Камалович

  Xususiy huquq | Biznes huquqi kafedrasi
  9
 • Имомов Нурилло Файзуллаевич

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
 • Gulyamov Said Saidaxrarovich

  Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik | Xalqaro xususiy huquq kafedrasi
  9
 • Окюлов Оманбай XXX

  Xususiy huquq | Fuqarolik huquqi kafedrasi
  9
Ohirgi tanlangan mavzular
 • Ўзбекистонда оилани муҳофаза қилишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi
 • Яширин иқтисодиёт билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Ходимларни аттестациядан ўтказишнинг ҳуқуқий муаммолари

  Magistr | Mehnat huquqi kafedrasi
 • Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммолари

  Magistr | Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi
 • Кaдрлaр тaйёрлaш миллий дaстурини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари

  Magistr | Konstitutsiyaviy huquq kafedrasi